รับสมัครงาน

โครงการ INMS รับสมัครงาน Full-time หรือ Part-time

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 21-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรหรือสถาบันวิจัย
 • มีความสามารถพิเศษด้าน
  • มีความรู้ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร
  • มีความรู้ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C, Java, PHP, MySQL และระบบปฎิบัติการ Linux หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
  • มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเชิงระบบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • หากมีความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านเครือข่าย หรือการติดตั้ง/ใช้งานระบบปฎิบัติการ Linux/Opensource software จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดผิดชอบ

 • วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ศึกษาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานวิจัย/ซอฟต์แวร์ ให้มีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สนใจติดต่อ ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์
Email: panita @ nectec . or . th