NtopViewer

ที่มา

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทขนาดใหญ่ วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชนต่างมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทำได้ง่ายขึ้นเพราะการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) มีการแข่งขันสูง ทำให้ค่าบริการถูก ความท้าทายที่ตามมาจากการจัดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามหน่วยงานและชุมชนทั่วไป คือทำอย่างไรจึงจะบริหารจัดการให้เครือข่ายที่มีอยู่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบบ่อยคือหน่วยงานขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น โรงเรียนและชุมชน มักขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลจัดการเครือข่าย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะวิจัยและพัฒนาต่อยอดซอฟท์แวร์ที่จะช่วยดูแลการใช้งานเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย จัดการให้มีการใช้งานทรัพยากรภายในเครือข่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ และแจ้งเตือนถึงสาเหตุเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นในเครือข่าย โดยหนึ่งในซอฟท์แวร์ที่ทางโครงการเลือกใช้คือ NTOP (Network Top) ซึ่งเป็น open-source software สำหรับตรวจสอบปริมาณการจราจรในเครือข่าย (network traffic) และจำแนกประเภทการใช้งานตามชนิดของโพรโตคอล ชนิดของแอพพลิเคชั่น หรือเวบไซต์ที่เข้าถึง

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ โดย หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งขาติ เป้าหมาย

 • ปรับปรุง NTOP ให้ใช้งานง่าย เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเครือข่าย
 • สนองต่อความต้องการเฉพาะของผู้ดูแลเครือข่ายโรงเรียน สถาบันการศึกษา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และอินเทอร์เน็ตชุมชน

 

Principle

The internet network has taken an important role in our daily lives. Many organizations, companies, enterprises, universities, schools and communities have their own computer networks. Accessing the internet is cheaper and easier hence the competition in the ADSL market with numerous providers. Therefore, the challenge of setting up the network in organizations and communities is to manage the available resources for the most efficient use. The common problem is that medium and small organizations, for example schools and communities, often lack of experts responsible for managing the network. Therefore, this project aims to research and develop software which will provide the security for the network, managing network resources for the most efficient use, and notify the network administrator when the malfunctions in the network occur. One of the software we selected is NTOP (Network Top) which is open-source software for monitoring network traffic and classifying the usage of the network according to protocol type, application type, or accessed web site.

This project is one of the projects in the Intelligent Network Management System project by the Network Technology Laboratory, National Electronics and Computer Technology Center. The purposes are:

 • To develop NTOP for the ease of use, aiming for individuals with no knowledge of network
 • To satisfy specific needs of network administrators in schools, institutions, small and medium enterprises, Internet cafés, and communities network

 

คุณสมบัติของ NtopViewer

 • แสดงผลเป็นภาษาไทย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
 • เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลถาวร (MySQL)
 • สามารถค้นคืนข้อมูลย้อนหลังตามช่วงเวลาที่ต้องการ
 • แสดงผลการใช้งานแยกตามผู้ใช้ และตาม application
 • รายงานผลในรูปแบบกราฟและไฟล์ข้อมูล
 • วิเคราะห์ความผิดปกติและความเสี่ยงต่อการถูกจู่โจมในเครือข่าย

 

Features

 • Thai user interface in a format that is easy to understand

 • Implement the database system (MySQL)

 • Ability to retrieve historical records

 • Classify the network usage according to user and application

 • Reports in the form of graphs and data files

 • Analyze the malfunctioning and the risks of being intruded in the network

 

ความต้องการของระบบ

 • Linux OS (fully tested on Fedora Core and Debian)
 • ntop (NECTEC version withMySQL Plugin)
 • web server
 • PHP
 • MySQL
 • JPGraph
 • RRDTool

 

System Requirements

 • Linux OS (fully tested on Fedora Core and Debian)
 • Ntop (NECTEC version with MySQL plugin)
 • Web server
 • PHP
 • MySQL
 • JRGraph
 • RRDTool

 

ขั้นตอนการติดตั้ง NtopViewer

 

 

Download NtopViewer

Click here to download

News about NtopViewer