Pricing

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการใช้งานซอฟต์แวร์ NetHAM

  

Version

จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบ

(No.Monitor Devices)

จำนวนผู้ติดต่อ

(No.Contacts)

ค่าใช้จ่าย

(Price)

NetHAM version 2 Standard edition

10

 

1

 

 

FREE ไม่มีค่าใช้จ่าย

Serial number: NETHAMINMS

 

 

100

 

 

1

 

FREE ไม่มีค่าใช้จ่าย

Contact us for serial number

 

NetHAM version 2 Enterprise edition

Unlimited

Unlimited

มีค่าใช้จ่าย   ต่อ 1 License 

Contact us for pricing quotation 

 

Or you can try NetHAM Live Demo here.