BaCon (Bandwidth Controller)

ที่มา

ปัจจุบันระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในแต่ละองค์กรมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ทั้งทางด้านติดต่อสื่อสารและการประยุกต์ใช้งานอื่นๆ ทำให้มีความต้องการใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปแต่ละองค์กรจะมีแบนด์วิดท์ (Bandwidth) จำกัดและดูเหมือนว่าทรัพยากรเครือข่ายดังกล่าวจะไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างเต็มที่ เนื่องจากการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ในองค์กรส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากร ผู้ชำนาญที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลจัดการเครือข่าย รวมถึงการแก้ปัญหาด้านเครือข่ายด้วย และยังไม่สามารถจัดสรรการใช้งานแบนด์วิดท์เพื่อรองรับความต้องการบริการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Principle

Nowadays, the importance of Internet network in the organizations has been increasing. In general, each organization has a limited bandwidth and the network resources are not utilized effectively. The difficulty is in allocating bandwidth to support various services in the most efficient ways. Moreover, most organizations still lack human resources who are expertise in network management as well as network maintenance.

 

คุณสมบัติของ BaCon (Bandwidth Controller)

 • สามารถควบคุมปริมาณข้อมูลในแบนด์วิดท์แบบอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถใช้ในการรองรับบริการต่างๆในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมปริมาณแบนด์วิดท์เข้าออกเครือข่าย
  • ควบคุมปริมาณแบนด์วิดท์จำแนกตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต
  • ควบคุมปริมาณแบนด์วิดท์จำแนกตามผู้ใช้
  • กำหนดลำดับความสำคัญ (Priority) ให้กับข้อมูลภายในเครือข่าย
  • กำหนดช่วงเวลาและตั้งเวลาการควบคุมได้
 • พัฒนาระบบการแสดงผลและการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล (Database) ที่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและแก้ข้อบกพร่องของเครือข่ายได้
 • การออกแบบ Interface อย่างง่ายในรูปแบบที่สามารถทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านการจัดการบริหารเครือข่ายมากนักก็สามารถเลือกและควบคุมการทำงานในส่วนต่างๆ ของระบบบริหารจัดการแบนด์วิดท์นี้ได้อย่างง่าย โดยผ่าน Web Interface
 • รองรับการใช้งานกับเครือข่าย IPv6

 

Features

 • Automatically control the bandwidth to support services in an organization effectively
  • Bandwidth access amount
  • Classified by types of program
  • Classified by users
  • Give priority to internal network data
  • Scheduling management
 • Develop user interface and database management system to support network planning and network maintenance
 • User-friendly web interface
 • Compatible with IPv6 network

 

 

Download โปรแกรม

คลิกเพื่อดาวโหลด

 

ความต้องการของระบบ

HARDWARE

 • regular PC computer with at least 2 network interface cards

SOFTWARE

 • Linux OS kernel 2.6.21 (fully tested on Fedora Core and LinuxSIS)
 • Firewall iptable 1.3.8
 • Netfilter layer7 2.18
 • web server
 • PHP
 • MySQL
 • ChartDirector
 • RRDTool

 

System Requirements

HARDWARE

 • regular PC computer with at least 2 network interface cards

SOFTWARE

 • Linux OS kernel 2.6.21 (fully tested on Fedora Core and LinuxSIS)
 • Firewall iptable 1.3.8
 • Netfilter layer7 2.18
 • web server
 • PHP
 • MySQL
 • ChartDirector
 • RRDTool

 

วิธีการติดตั้ง Configuration Manuals

คู่มือการใช้งาน Usage Manuals

อื่นๆ

ไฟล์คู่มือการใช้งานฉบับละเอียด

News & Announcement

 • ทางโครงการต้องการรับนักศึกษาร่วมพัฒนาโปรแกรม ในรูปแบบของการฝึกงานภาคฤดูร้อน หรือการทำโปรเจ็คร่วม หรือการทำสหกิจ สนใจติดต่อที่อีเมลด้านล่าง
 • ร่วมจัดนิทรรศการในงาน NECTEC-ACE 2008 24-25 กันยายน 2551
 • ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open Source Software (OSS) Festival ภาคเหนือ ที่พันทิพย์พล่าซ่า เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11-12 มิย.2552

People

 1. พนิตา พงษ์ไพบูลย์
 2. ขนิษฐา สถิตย์ไพศาลกุล
 3. ธนชัย คงพูล
 4. สิริกานต์ พุกกะวรรณะ
 5. เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ