บทความวิชาการ

 

บทความตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ

 
บทความตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการในประเทศ
 
บทความ การศึกษาการใช้งานจริงของไอพีแอดเดรสที่มีการจัดสรรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(A study of IP addresses allocation utilization within Kasetsart University) โดย แสงดาว พรทวีโชคสกุล , สุขุมาล กิติสิน และ พนิตา พงษ์ไพบูลย์ ในงาน NCSEC2009, November 2009. อ่านบทความ
บทความ Internet Worm Detection and Classification with Data Mining Approaches for Narubordee Sarnsuwan,Naruemon Wattanapongsakorn and Chalermpol Charnsripinyo in NCSEC2009, November 2009. อ่านบทความ
บทความ ภาษาสอบถามสำหรับระบบบริหารจัดการเครือข่ายโดยใช้เอสเอ็นเอ็มพี (Query Language for Network Management System using SNMP) โดย สุธิพันธ์ สุวรรณเวลา, นิษฐิดา เอลซ์. เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ และ ชาวีร์ อิสริยภัทร์ ในงาน NCSEC2009, November 2009. อ่านบทความ
บทความ Real-time Intrusion Detection and Classification for Phurivit Sangkatsanee, Naruemon Wattanapongsakorn1 and Chalermpol Charnsripinyo in NCSEC2009, November 2009. อ่านบทความ
บทความ ระบบตรวจสอบและรายงานสภาพเว็บไซต์ผ่าน IVR โดย อนุวัตร์ สมบุญ และ บุญชัย งามวงศ์วัฒนา in Proceedings of ECTI-CARD 2009, May 2009. Received Best Paper Award อ่านบทความ
บทความ NetHam ซอฟต์แวร์ตรวจสอบสถานะของเครือข่ายและบริการ โดย ธนชัย คงพูล ชาวีร์ อิสริยภัทร์ และกุลชาติ มีทรัพย์หลาก in Proceedings of ECTI-CARD 2009, May 2009. อ่านบทความ
บทความ NtopViewer ซอฟต์แวร์ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน โดย พนิตา พงษ์ไพบูลย์ โสภณ มงคลลักษมี และสิริกานต์ พุกกะวรรณะ in Proceedings of ECTI-CARD 2009, May 2009. อ่านบทความ
บทความ โปรแกรมบริหารจัดการแบนด์วิธของเครือข่าย QoS Generator โดย จิตติมา นิตยวรรณ, เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ, โสฬส ชคัตตรยาพงษ์ การประชุมวิชาการ NCCIT'08. อ่านบทความ
บทความ การจำแนกการสูญแพคเก็ตซึ่งเกิดจากความแออัด โดย บุญชัย งามวงค์วัฒนา และอนุวัตร์ สมบุญ in Proceeding of NECTEC-ACE 2008. อ่านบทความ
บทความ สถานภาพและความพร้อมใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน โดย วัลภา สูญราช พนิตา พงษ์ไพบูลย์ กุลชาติ มีทรัพย์หลาก in Proceeding of NECTEC-ACE 2008, Bangkok, Thailand, September 2008. อ่านบทความ
บทความ พนิตา พงษ์ไพบูลย์ โสภณ มงคลลักษมี และสิริกานต์ พุกกะวรรณะ, “NtopViewer ซอฟต์แวร์ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน,” in Proceeding of ECTI-CARD 2009, May 2009. อ่านบทความ
บทความ Sangdao Porntaweechoksakul, Sukumal Kitisin, Panita Pongpaibool, “การศึกษาการใช้งานจริงของ ไอพีแอดเดรสที่มีการจัดสรรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, “ NCSEC 2009, November 2009. อ่านบทความ
บทความ Sophon Mongkolluksamee, Chavee Issariyapat, Panita Pongpaibool, “การแจ้งเตือนปัญหาในระบบเครือข่ายแบบบูรณาการ ,” in Proceeding of ECTI-CARD 2010, May 2010. อ่านบทความ
บทความ N. Sukityarn, P. Tangamchit, C. Issariyapat, P.Pongpaibool, "Web Server Anomaly Detection using Principle Component Analysis", NECTEC Technical Journal, NECTEC-ACE2010 Special Edition, September 2010. อ่านบทความ
บทความ พิพัฒน์ โชคอาภา โสภณ มงคลลักษมี พนิตา พงษ์ไพบูลย์, “การวัด End-to-End Available Bandwidth โดยการตรวจจับสถานะ TCP,” in Proceedings of Joint Conference on Computer Science (JCSSE 2011), Thailand, May 2011. อ่านบทความ
บทความ Chavee Issariyapat, Panita Pongpaibool and Sophon Mongkolluksamee, and Koonlachat Meesublak,  “Using Nagios as a Groundwork for Developing a Better Network Monitoring System,” in Proceedings of PICMET 2012, Vancouver, Canada, July 2012. อ่านบทความ
บทความ Mongkolluksamee, S., Fukuda, K., and Pongpaibool, P., "Counting NATted Hosts by Observing TCP/IP Field Behaviors,"  in Proceedings of ICC 2012, Ottawa, Canada,  June 2012. อ่านบทความ
บทความ Sophon Mongkolluksame, Chavee Issariyapat, Panita Pongpaibool, Koonlachat Meesublak, Nontaluck Nulong, and Sirikarn Pukkawanna, “A Management System for Software Package Distribution,” in Proceedings of PICMET 2012, Vancouver, Canada, July 2012. อ่านบทความ
บทความตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
 
บทความ S. Pukkawanna and K. Fukuda, “Combining Sketch and Wavelet models for Anomaly Detection”, IEEE Internationcal Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP 2010), Cluj-Napoca, Romania, 26-28 August 2010. อ่านบทความ
บทความ C. Issariyapat and K. Fukuda, “Enterprise Network Anomaly Detection with Principal Component Analysis”, The 2009 International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2009), Incheon, Korea, September 2009. . อ่านบทความ
บทความ Koonlachat Meesublak, "A Two-Layer Network Design Problem under Traffic Uncertainty", The 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer (ECTI-CON 2009), p.914-917, May 2009.

อ่านบทความ

บทความ B. Ngamwongwattana and R. Thompson, “Measuring One-Way Delay of VoIP Packets Without Clock Synchronization,” IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), Singapore, May 2009.

อ่านบทความ

บทความ S.Pukkawanna, T. Kongpool and P. Pongpaibool, "BaCon: a User-Friendly System for Bandwidth Controller," The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2009),May 2009.

อ่านบทความ

บทความ Koonlachat Meesublak, "A Routing Design of A Next Generation Network with Genetic Algorithm Implementation", The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2009), p.120-125,May 2009. อ่านบทความ
บทความ B. Ngamwongwattana and A. Sombun, “Enhancing Adaptive Control in VoIP by Characterizing Congestive Packet Loss,” International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), Korea, Feb. 2009.

อ่านบทความ

บทความ On Cross-Induced Congestion in Media Streaming โดย บุญชัย งามวงค์วัฒนา และอนุวัตร์ สมบุญ in Proceeding of IEEE ISCIT 2008 อ่านบทความ
บทความ LD2: System for Lightweight Detection of Denial-of-Service Attacks โดย สิริกานต์ พุกกะวรรณะ,พนิตา พงษ์ไพบูลย์ และวัสกา วิสุทธิวิเศษ in Proceeding of IEEE MILCOM 2008, San Diego, USA, November 2008.

อ่านบทความ

บทความ Inference of Network-Wide VLAN Usage In Small Enterprise Networks โดย กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย, กุลชาติ มีทรัพย์หลาก, ชาวีร์ อิสริยภัทร์ in Proceeding of IEEE Infocom 2008, Arizona, USA, April 2008. อ่านบทความ
บทความ Lightweight Detection of DoS Attacks โดย สิริกานต์ พุกกะวรรณะ, วัสกา วิสุทธิวิเศษ และพนิตา พงษ์ไพบูลย์ in Proceeding of IEEE International Conference on Networking 2007 (ICON 2007), Adelaide, Australia, November 2007. อ่านบทความ
บทความ Classification web-based email in Thailand โดย สิริกานต์ พุกกะวรรณะ, วัสกา วิสุทธิวิเศษ และพนิตา พงษ์ไพบูลย์ in Proceeding of IEEE International Symnosium on Communications and Information technologies 2006 (ISCIT 2006), Bangkok, Thailand, October 2006. อ่านบทความ
บทความ Sophon Mongkolluksamee, Chavee Issariyapat, Panita Pongpaibool, “Strengths and Limitations of Nagios as a Network Monitoring Solution,” ,” in Proceeding of JCSSE 2010, Bangkok, Thailand, May 2010. อ่านบทความ

บทความเชิงเทคนิค/คู่มือ/เอกสารเผยแพร่ทั่วไป

 
บทความ คู่มือการใช้งาน ntop 3.2 (เมนูภาษาไทย) อ่านบทความ
บทความ Network Simulation (NS2) กรกฎาคม 2550 อ่านบทความ
บทความ การเขียนโปรแกรมดักจับ packet ด้วย Libpcap ตอนที่ 1 พฤศจิกายน 2550 อ่านบทความ
บทความ การใช้งาน Master Shaper กรกฎาคม 2550 อ่านบทความ
บทความ การติดตั้ง Master Shaper กรกฎาคม 2550 อ่านบทความ
บทความ Installation and Monitor By Nagios Remote Plugin Executor โดย กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย, กุลชาติ มีทรัพย์หลาก, ชาวีร์ อิสริยภัทร์ อ่านบทความ
บทความ การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซสำหรับการบริหารจัดการเครือข่าย โดย กุลชาติ มีทรัพย์หลาก, ชาวีร์ อิสริยภัทร์, กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย กันยายน 2551 อ่านบทความ
บทความ ผลการสำรวจสถานภาพและความพร้อมในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน โดย วัลภา สูญราช, ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์, ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก อ่านบทความ
บทความ รายงานการศึกษาเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ BaCon กับ ซอฟต์แวร์ Bandwidth Shaper Tools โดย นายธนชัย คงพูล อ่านบทความ
บทความ

รายงานการศึกษาเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ NTOPกับ ซอฟต์แวร์อื่นๆในท้องตลาด(Commercial Software) โดย โสภณ มงคลลักษมี, พนิตา พงษ์ไพบูลย์

อ่านบทความ