INMS ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

5 มกราคม 2553 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์พร้อมด้วยคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 75 คน ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยพัฒนาของเนคเทคในหัวข้อ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ อับดุลเพื่อนที่รู้ใจใกล้คุณ และโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษาต่อการ ปฏิบัติงานในอนาคต


ในการนี้มีคณะนักวิจัยของเนคเทค ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งจัดบรรยายให้ความรู้นำเสนอผลงานวิจัยพัฒนา คือ

- การบรรยาย นำเสนอผลงานวิจัยพัฒนา "ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ" ซึ่งเป็นระบบที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์หลัก 4 ชุด ได้แก่ ระบบตรวจสอบสถานะของเครือข่ายและบริการ (NetHAM) ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้งานเครือข่าย (NtopViewer) ระบบริหารจัดการแบนด์วิดท์ (BaCon) และระบบบริหารจัดการเครือข่าย (VoIP Manarger)

โดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ นักวิจัย จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย

- การบรรยายนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนา "ABDUL: อับดุลเพื่อนที่รู้ใจใกล้คุณ" ระบบบริการภาษาแบบใหม่ผ่านทาง MSN โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณะด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาษา ซึ่งเป็นผลงานของทาง HLT และหน่วยงานภายในเนคเทค เช่น พจนานุกรม แปลภาษา สืบค้นข้อมูล และบริการอื่นๆ โดยในอนาคตจะมีการเพิ่มเติมบริการที่ Intelligent มากขึ้น อาทิเช่น Text-to-speech และบริการ Help line (ทุกคำถามมีคำตอบ) ซึ่งเป็นการ Integrate ระบบ Question-Answering

โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา

- ร่วมด้วยการแนะนำและเผยแพร่โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ และฟรีแวร์ต่างๆ ที่สามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำมาใช้งานทดแทนซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ได้ อาทิ ชุดโปรแกรม Openoffice โปรแกรมสำหรับใช้งานทั่วไป เช่น Gimp, Mozilla Fire Fox, Thunderbird โปรแกรมสำหรับระบบปฏิบัติการ เช่น Linux SIS Linux TLE