ทีมวิจัยและพัฒนา
Address:
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Miscellaneous Information:

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2587 โทรสาร 02-564-6863
Email : inms-nectec@googlegroups.com

Network Technology Lab
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
112 Thailand Science Park, Pahol Yothin Rd.
Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120
Tel: 02-564-6900 x 2587 Fax: 02-564-6863
Email : inms-nectec@googlegroups.com