โครงการระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ (INMS)

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองและเชื่อมโยงเข้าสู่อินเทอร์เน็ต ความท้าทายที่ตามมาจากการจัดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ได้แก่ การบริหารจัดการเครือข่ายและการใช้ทรัพยากรที่มีในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในหน่วยงานขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น โรงเรียนและหน่วยงานราชการ ส่วนใหญ่จะขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลจัดการเครือข่าย ระบบช่วยบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะจึงมีบทบาทที่สำคัญและเป็นที่ต้องการ โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะวิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติที่จะช่วยดูแลการใช้งานเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย จัดการให้มีการใช้งานทรัพยากรภายในเครือข่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ และแจ้งเตือนถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไขเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นในเครือข่าย โดยเน้นในเรื่องของระบบที่ใช้งานง่าย เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเครือข่ายมากนัก และมีความสามารถในการเชื่อมโยงการดูแลจัดการอุปกรณ์ประเภทต่างๆในเครือข่ายเข้าด้วยกันผ่านระบบอัตโนมัติเพียงระบบเดียว

 

Principle

Nowadays, the Internet takes an important role in various organizations. Many of them established their own network through the Internet which is certain that there are some difficulties which usually are network management and efficiency used of network resources. All of these problems are commonly found in small and medium enterprises which are generally lack of technical staff in the networking field. Therefore, Intelligent Network Management System (INMS) is needed. This 
project aims to research and develop the automated system which will improve the security of the network, efficiency used of network resources as well as notify causes and solution when malfunctions occur. The project emphasizes on the ease of use to individuals who do not have much knowledge about network. Moreover, it connects all network devices in one system. 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วไปที่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย
 • เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายที่จำเป็นสำหรับเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 • เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ
 • เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆที่ต้องการใช้ระบบบริหารจัดการเครือข่ายในการลดเวลาการจัดการกับปัญหาและข้อผิดพลาดบนเครือข่าย ซึ่งเป็นการลดภาระของผู้ดูแลระบบ

 

Objectives

 • To develop an effective network management system for small and medium enterprises which lack of networking specialists
 • To create the knowledge of networking technologies which improves potentials in the competition

 • To reduce the cost of buying an import network management systems which are expensive

 • To fulfill the needs of organizations which want to use network management system to reduce the time to deal with problems and errors over the network as well as minimizes the administrative work.

 

ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะมีส่วนประกอบ 3 ส่วน

 • NetHAM Network Health Analysis and Monitoring ต้นแบบระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายและบริการ
 • NtopViewer ต้นแบบระบบตรวจจับและวิเคราะห์ปริมาณการใช้งาน และพฤติกรรมการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • BaCon Bandwidth Controller ต้นแบบระบบจัดการ bandwidth ที่สามารถควบคุมการใช้ bandwidth ของผู้ใช้

 

 

The Intelligent Network Management System consists of 3 components:
 • NetHAM Network Health Analysis and Monitoring. Prototype of network devices and services system monitor.

 • NtopViewer Prototype of usage detection, analysis and user’s behavior over the internet.

 • BaCon Bandwidth Controller.Bandwidth management system prototype which controls bandwidth of users.

 

แนวทางการดำเนินงาน

โครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยการวิจัยและพัฒนาระบบที่สามารถบริหารจัดการเครือข่ายได้อย่างอัตโนมัติ จุดมุ่งหมายสำคัญของโครงการนี้คือการลดภาระของผู้ดูแลระบบ โดยจัดการให้ขั้นตอนการจัดการเครือข่ายบางส่วนซึ่งต้องทำเป็นประจำ เช่นการตรวจสอบสถานะของเซิร์ฟเวอร์ เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนลง นอกจากนี้ระบบบริหารจัดการเครือข่ายดังกล่าวควรเป็นเสมือนผู้เชีียวชาญที่คอยให้คำแนะนำในการแจ้งเตือนและแก้ปัญหาแก่ผู้ดูแลระบบ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะนี้จะพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ open-source software โดยมีส่วนประกอบหลักสามส่วนคือ 1) ระบบดูแลตรวจสอบสถานะของเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 2) ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้งานบนเครือข่าย (traffic monitoring and classification) และ 3) ระบบจัดการแบนด์วิธ (bandwidth manager)

โดยในปีแรกคณะผู้วิจัยจะพัฒนาทั้งสามระบบย่อยในลักษณะ stand-alone ซึ่งเมื่อพัฒนาเสร็จระบบทั้งสามสามารถนำไปใช้งานได้จริงโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งกัน เหมาะสมสำหรับผู้ดูแลเครือข่ายระดับเล็กที่มีความต้องการชัดเจน ในปีที่สองคณะผู้วิจัยจะนำระบบทั้งสามมาประกอบกันเป็นระบบใหญ่ที่ฉลาดมากขึ้น และเพิ่มมูลค่าให้กับทั้งสามระบบย่อย ตัวอย่างเช่น ระบบตรวจวิเคราะห์การใช้งานสามารถจำแนกชนิดของ application ที่แม่นยำเพื่อให้ระบบจัดการแบนด์วิธสามารถตัดสินใจที่จะควบคุมลำดับเวลาการส่งข้อมูลที่เหมาะสม และข้อมูลการใช้งานเครือข่ายยังสามารถช่วยให้ระบบตรวจสอบสถานะเครือข่าย เข้าใจถึงสาเหตุความผิดปกติในเครือข่าย และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้ โดยระบบใหญ่นี้เหมาะสมสำหรับผู้ดูแลเครือข่ายระดับกลางถึงระดับใหญ่ที่ต้องการระบบที่มีความสามารถรอบด้าน

 

Project Guidelines

This project will help solving mentioned problems above by researching and developing the software which automatically manages the network system. The important goal of this project is to reduce the duties of the network administrator by making some of the network management routine to be automatic and reduce process complexity. In addition, this network management system must be as a professional to gives advices by notifications and solve problems for administrator to maximize the efficiency of network management.

 

The Intelligent Network Management System is developed as open-source software with three main components:

1.       Network Health Analysis and Monitoring

2.       Traffic Monitoring and Classification

3.       Bandwidth Manager

 

In the first year, the research team developed the three systems as stand-alone software which can be used independently from each other, perfect for a small-scaled network administrator. In the second year, the research team combined all three systems into one intelligent software which adds values to the systems. For example, the usage analysis system can precisely determine the type of application used so that the bandwidth management system can control the order of the transmission properly. Moreover, network usage data can help the network status monitoring system to identify the malfunctions and recommend proper solutions. This software is suitable for medium-scaled to large-scaled network administrators who require versatile software.

 

 

กิตติกรรมประกาศ

โครงการระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะได้รับทุนวิจัยจากโปรแกรมวิศวกรรมความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

Acknowledgments

The Intelligent Network Management System project receives research funding from the Knowledge Engineering Program, the National Electronics and Computer Technology Center.